Centre de salut, urgències i CMA

Any

2015 – 2022

Situació

Granollers, Barcelona

Superfície

7.917 m²

Promotor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut

Fotos

Es tracta d’un edifici entre mitgeres que dóna resposta a les diferents trames urbanes presents al lloc. L’edifici al carrer Girona es planteja amb alineació al vial, endarrerint la planta baixa per tal d’ampliar considerablement les voreres i provocar uns accessos a l’edifici amples i còmodes. Es crea una plaça al carrer de Marià Sans per tal d’esponjar la trama urbana del casc antic.
La proposta es desenvolupa verticalment, apilant els usos per plantes, de manera que a cada nivell hi ha un servei diferent, aconseguint una organització clara i fàcilment comprensible pels usuaris.
La disposició dels diferents usos en vertical es fa atenent al volum d’usuaris, per tal de reduir el moviment vertical de persones, aconseguint un ús mes fluid del centre.
En planta, un pati que aporta unes condicions de llum i ventilació adequades, és el mecanisme que organitza la distribució i les circulacions.
La comunicació vertical s’organitza mitjançant dos nuclis separats en cada extrem de l’edifici, un d’us públic i un altre d’us tècnic, garantint que en tot moment hi hagi diferenciació de les circulacions.
La organització per plantes del programa funcional és la següent:
• Planta Baixa: àrees d’Accés General, Suport a la Cronicitat i Unitat d’Urgències Ambulatòries.
• Planta Primera: Unitat d’ASSIR. Planta Segona: Unitat de Consultes Externes.
Aquestes dues plantes, d’us ambulatori, tenen un esquema funcional igual, amb les circulacions i àrees d’espera es situen al voltant del pati, per tal d’aconseguir un ambient confortable i de qualitat per als usuaris mentre que les consultes es situen a façana.
• Planta Tercera: CMA i Cirurgia menor ambulatòria. Planta Quarta: Unitat de Consultes Externes.
Aquestes dues plantes, amb un caràcter restringit al públic, s’organitzen linealment en un bloc més compacte, disposant les diferent àrees al llarg d’un passadís central.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria, Lidia Planas, Josep Gallego amb Vitaller arquitectura, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Carlos Martí, Àngela García

Estructura

Manuel Arguijo i Associats

Instal·lacions

SC enginyeria

Empresa Constructora

COPISA

Fotografia

Juan Rodríguez